понедељак, 6. март 2017.Како гомилање речи изгледа у нашим уџбеницима?

Позивамо вас да нам пошаљете "бисере".

Фотографија је замућена и нејасна, али није велика штета - такав је и текст.

Овде пише:

"... Претежни део Региона Шумадије и Поморавља представља аграрно пренасељено подручје са високом заступљеношћу примарне пољопривредне производње. Зато су у Региону присутне изразите појаве и процеси: индустријализација, дезаграризација, миграција и урбанизација. Свака од ових појава значајно утиче на промене у демографском развоју. Природне карактеристике популације, наталитет са благим релативним опадањем и морталитет са релативним опадањем слабијег интензитета него код наталитета, имају као резултанту релативно смањење природног прираштаја становништва..."

(из књиге "Мрежа и структура средњег усмереног образовања у региону Шумадије и Поморавља за период од 1986-2000. године", Крагујевац 1985.)


Овде би требало да пише:

Српско село одумире.


   На страници 27. исте књиге пише:"...Укупношћу земљишних површина, енергетских извора, минералног блага, вода и других ресурса  природно богатство представља значајан материјални услов и претпоставку за привредни развој. Међутим, Регион Шумадије и Поморавља није подручје са изразитим природним богатством. Пре се може рећи да је природни потенцијал лимитирајући фактор развоја разноврсне индустријске производње..."
Упркос пажљивом читању нисмо успели да одгонетнемо шта је писац хтео да каже!!!Гомилање речи у служби еуфемизма


Еуфемизам је стилска фигура када се уместо правога израза за нешто ружно или рђаво употреби блажи израз:

обилази истину   уместо   лаже

присвојио туђу имовину  уместо  украо

воли да загледа чаши у дно  уместо  воли да пије

возио под дејством алкохола  уместо  возио пијан
Најчешће еуфемизам води у гомилање речиНаши примери:                               уместо  продаје апартмане